Your browser does not support JavaScript!
師資概況

系所

人數

等級

助理教授以上%

教授

副教授

助理教授

講師

服務與科技管理研究所

5

1

4

0

0

100.00%

工業工程與管理系

9

0

4

5

0

100.00%

資訊管理系

14

1

3

6

4

71.43%

國際企業管理系

11

0

3

8

0

100%

行銷與服務管理系

8

0

2

3

3

62.50%

合計

47

2

16

22

7

85.11%